A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch công khai năm học 2020-2021

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, thực hiện thông tư 36/2017 về thực hiện công khai . Trường MN Thọ Lộc xây dưng kế hochj công khai.

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG MN THỌ  LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:      /KH-MNTL

     

              Thọ lộc, ngày     tháng     năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ 3 CÔNG KHAI

 NĂM HỌC 2020-2021

 

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Thông tư  90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của bộ tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của bộ tài chính.

Trường Mầm non Thọ Lộc xây dựng kế hoạch thực hiện 3công khai năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành  viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý  nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Công khai phải đảm bảo đầy đủ nội dung, hình thức và thời điểm, biểu mẫu công khai theo quy định. Thông tin công khai phải chính xác kịp thời và dễ tiếp cận.

II. NỘI DUNG

           Thực hiện 3 công khai theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục về các nội dung sau (Theo thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân)

         1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non (Theo Biểu mẫu 01).

b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học hai buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02).

    c) Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

     d) Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non: Công khai báo cáo tự đánh giá, kết quả tự đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định; số lượng đồ chơi ngoài trời, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03)

      b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04)

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính

         a) Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục

Đối với các cơ sở giáo dục công lập: thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thông tư  90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của bộ tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của bộ tài chính.

  Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Thông tư  90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của bộ tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của bộ tài chính.

       b) Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.

     c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh, sinh viên; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

     d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

          III. Hình thức công khai và thời điểm công khai

      a) Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

      b) Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

      Bất cứ lúc nào cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 . Thành lập ban chỉ đạo

          - Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai cấp trường gồm các thành viên sau:

TT

Họ và tên

Chức Vụ

Nhiệm vụ được giao

1

Nguyễn Thị Hải

- Bí thư Chi bộ,

- Hiệu Trưởng

- Trưởng ban

2

Khuất Thị Thúy Tình

- Phó Hiệu trưởng

- Phó ban

3

Nguyễn Thị Phượng

- Phó Hiệu trưởng

- Phó ban

4

Nguyễn Thị Kim Hoa

- TT Tổ văn phòng

- Thư ký

5

Nguyễn Thị Kim Dung

 - CT CĐ

- Thành viên

6

Nguyễn Thị Thu Hà

- TT Tổ 5-6 tuổi

- TBTTND

- Thành viên

7

Vũ Thị Thú

- TT tổ 4- 5 tuổi

- Thành viên

8

Vũ Thị Bích Phượng

- TT tổ 3-4 tuổi

- Thành viên

9

Nguyễn Thị Tuyết (A)

- Bí thư ĐTN

- TT tổ NT

- Thành viên

      2.  Phân công nhiệm vụ

          Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai, báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai, thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện công khai.

          Phó Hiệu trưởng chuyên môn: chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, của đơn vị. Cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

          Phó Hiệu trưởng phụ trách CS, ND-CSVC: chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai về cơ sở vật chất và cùng với Hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị

CTCĐ Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, động viên, giám sát, đôn đốc  các hoạt động công khai của đơn vị. Phối hợp cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

           Tổ trưởng Chuyên môn: Thực hiện thống kê kết quả giảng dạy và giáo dục của cá nhân, tổ, kết quả tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, tự đánh giá phân loại giáo viên  trong tổ hàng năm để thực hiện công khai theo quy định.

         Bộ phận tài vụ: Quyết toán thu - chi theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu. Công khai tài chính theo quý và theo năm.

        Trên đây là kế hoạch thực hiện quy chế công khai của Trường Mầm non Thọ Lộc đề nghị ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai  nghiêm túc thực hiện.

  

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

   

Nguyễn Thị  Hải

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 30
Hôm qua : 70
Tháng trước : 613